Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu

PREDAJ ORIGINÁLNYCH AUTODIELOV

Všeobecné obchodné podmienky

 

Obsah:

 • 1. Všeobecné ustanovenia
 • 2. Registrácia
 • 3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 • 4. Práva a povinnosti predávajúceho
 • 5. Práva a povinnosti kupujúceho
 • 6. Dodacie a platobné podmienky
 • 7. Kúpna cena
 • 8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 • 9. Návratky
 • 10. Reklamačný poriadok
 • 11. Osobné údaje a ich ochrana
 • 12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 13. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné ustanovenia 

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z každej jednotlivej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Auto Group Logistic s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska 123, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 45 854 629, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18941/S, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Kontaktné údaje predávajúceho:

webová stránka: www.originalnediely.sk
e-mail: info@aglsro.sk
telefón: +421(948) 129 921, +421 948 129 920, +421 948 129 930 
korešpondenčná adresa: Auto Group Logistic s.r.o., Ladomerská Vieska 123, 965 01 Ladomerská Vieska

dodacia adresa:Stará Vajnorská 21, 831 04  Bratislava
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s

 

Číslo účtu: 2926843895/1100

Číslo účtu: 2926843895/1100

 

BIC-SWIFT TATRSKBX

IBAN SK42 1100 0000 0029 2684 3895

1.2. Kupujúci berie na vedomie, výslovne potvrdzuje a súhlasí, že okamihom úspešnej registrácie kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho, sa budú všetky podmienky a ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, pro futuro uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúcemu vznikne záväzok dodať kupujúcim objednaný tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu, a kupujúcemu zároveň vznikne povinnosť uhradiť cenu dodaného tovaru za podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len "kúpna zmluva"), ako aj na prípadné ďalšie vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri a po uzavretí kúpnej zmluvy, vrátane reklamácií tovaru

 

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú obligatórnou a neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

 

2. Registrácia 

 

2.1. Kupujúci musí byť podnikateľ podľa Obchodného zákonníka alebo Živnostenského zákona.

 

2.2. Kupujúci je povinný zadať na internetovej stránke predávajúceho nasledovné svoje údaje potrebné pre registráciu: registračný email, užívateľské meno, heslo ku užívateľskému menu, v obchodnom, resp. živnostenskom registri zapísané obchodné meno firmy, alebo meno a priezvisko, sídlo s uvedením adresy a popisného čísla, PSČ, mesta alebo obce, IČO, IČ DPH, ďalej titul, meno, priezvisko a tel. číslo kontaktnej osoby, v prípade doručovania tovaru na inú adresu ako je sídlo kupujúceho, tak aj názov firmy alebo meno a priezvisko, adresu a číslo, PSČ, mesto alebo obec, kam má byť dodaný tovar. Po vyplnení povinných údajov musí kupujúci obligatórne zaškrtnúť políčko, že súhlasí zo všeobecnými obchodnými podmienkami a následne potvrdiť kolónku „Registrovať“. Po vyplnení povinných údajov, odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok a potvrdení kolónky „Registrovať“ kupujúcim, mu následne systém predávajúceho automaticky vygeneruje a pošle email s potvrdením registrácie, čím je proces registrácie kupujúceho ukončený, avšak konto kupujúceho nie je ešte aktivované.

 

2.3. Kupujúci registrovaním sa na internetovej stránke predávajúceho zároveň prehlasuje, že nie je v konkurze, ani reštrukturalizácii, nie sú voči nemu vedené súdne ani exekučné konania a nie je dlžníkom voči Daňovým úradom, Úradom práce, Zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, ani iných orgánov a inštitúcií, ani iných právnických alebo fyzických osôb. Kupujúci potvrdením registrácie zároveň prehlasuje, že je spôsobilý riadne a včas plniť svoje záväzky voči predávajúceho, ktoré vzniknú v súlade s uzavieraním kúpnych zmlúv uzavretých na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci.

 

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek buď pozastaviť ďalšie dodávky, alebo úplne zrušiť registráciu klienta, ak existujú, alebo nastanú skutočnosti v rozpore s prehláseniami kupujúceho uvedenými v bode 2.3.. Uvedené platí aj na prípady, ak predávajúci kedykoľvek zistí, že kupujúci uviedol nesprávne, neúplne, klamlivé, skresľujúce údaje týkajúce sa jeho registrácie, či ostatných prehlásení kupujúceho.

 

2.5. Predávajúci je oprávnený po registrácií kupujúceho verifikovať dáta kupujúceho, resp. klienta v rozsahu, ktorý uzná sám za vhodný. Následne po tejto verifikácií, posiela predávajúci kupujúcemu email o aktivácií konta kupujúceho spolu s pridelením potvrdzovacieho hesla, tzv. Mastercode, ktoré je potrebné na uskutočňovanie objednávok, resp. bez uvedenia ktorého nemožno zrealizovať žiadnu objednávku. Pridelené potvrdzovacie heslo, tzv. Mastercode je generované predávajúcim, je jedinečné a viazané výlučne na kupujúceho, resp. klienta, ktorému bolo vygenerované a pridelené. Potvrdzujúce heslo, nemôže byť kupujúcim   zmenené ani žiadnym spôsobom upravené.

 

2.6. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí alebo chybne vyplnených údajov kupujúcim v registrácií, ktoré predávajúci zistil počas verifikácie, predávajúci buď vyzve kupujúceho, resp. klienta na opravu registrácie, alebo podľa vlastného uváženia registráciu kupujúceho úplne zruší a vymaže.

 

2.7. Pridelením potvrdzovacieho hesla, tzv. Mastercode je aktivácia konta ukončená a kupujúci, resp. klient sa stáva oprávneným používateľom aktivovaného konta, na základe čoho je oprávnený záväzne objednávať tovar zo sortimentu ponuky predávajúceho.

 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

 

3.1. Každá jednotlivá kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom uzavretia záväznej objednávky vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára s obligatórnym uvedením prideleného potvrdzovacieho hesla, tzv. Mastercode na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). V prípade, ak kupujúci nezadá, alebo zadá chybný Mastercode, objednávka nebude odoslaná.

 

3.2. Okamihom platného uzavretia záväznej objednávky kupujúceho formou vyplnenia a odoslania formulára spolu s uvedením prideleného potvrdzovacieho hesla, tzv. Mastercode, systém predávajúceho automaticky rozdelí jednotlivé položky objednávky podľa dodávateľov (BWM, VW, Audi, atď) a zároveň týmto dodávateľom automaticky odosiela záväznú objednávku tovaru v mene predávajúceho, ktorá je zároveň týmto okamihom záväznou objednávkou tovaru predávajúceho voči jednotlivým dodávateľom tovaru vo vzťahu ku jednotlivým položkám tovaru uvedeným na objednávke kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že vzhľadom na skutočnosť, že objednávka kupujúceho je od momentu jej odoslania kupujúcim systémom predávajúceho automaticky odoslaná jednotlivým dodávateľom predávajúceho, budú akékoľvek modifikácie objednávky po jej odoslaní kupujúcim, a to či už doplnenie alebo odstránenie nejakého tovaru z objednávky, poprípade stornovanie objednávky, obligatórne podmienené výslovným súhlasom dodávateľa, ktorého bude kontaktovať predávajúci, resp. admin na základe požiadavky kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že dodávateľ predávajúceho nie je povinný akceptovať požiadavku na modifikáciu, či storno objednávky, a rovnako je oprávnený sám výlučne rozhodovať o storno poplatkoch.

 

3.3. Všetky požiadavky na zrušenie, resp. stornovanie akejkoľvek objednávky je kupujúci povinný uskutočňovať zásadne v čase a lehote uvedenej v bode 3.4 formou zaslania mailu na adresu info@aglsro.sk . Do mailu, resp. do požiadavky na stornovanie objednávky je kupujúci povinný zadať svoje užívateľské meno, svoj pridelený Mastercode a číslo objednávky, ktorú si praje stornovať.

 

3.4. Zrušenie, resp. stornovanie objednávky bez storno poplatku je možne uskutočňovať iba počas pracovných dní od 09.00 hod do 16.00 hod a zároveň v lehote najneskôr do 60 minút od odoslania objednávky. Pokiaľ boli kumulatívne splnené obe tieto podmienky, admin predávajúceho preverí u dodávateľov možnosť, resp. nemožnosť stornovania objednávky. Admin predávajúceho následne mailom informuje kupujúceho o možnosti stornovania objednávky a v akej časti. Ak dodávateľ nebude akceptovať stornovanie objednávky je kupujúci povinný prevziať tovar a zaplatiť zaňho dohodnutú kúpnu cenu, alebo uhradiť storno poplatok vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny stornovanej objednávky.

 

3.5. V prípade splnenia oboch podmienok ustanovených v bode 3.4. a následnej akceptácií dodávateľa s bezplatným stornovaním objednávky, neúčtuje predávajúci kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so stornovaním objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3.6. Kupujúci je povinný pri stornovaní objednávky v iné než pracovné dni alebo neskôr ako 60 minút po odoslaní objednávky uhradiť storno poplatok vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny objednávky. Predávajúci má nárok storno poplatok fakturovať kuujúcemu spôsobom, v čase a so splatnosťou, ako keby bol tovar riadne a včas dodaný.

 

3.7. Kupujúci je oprávnený a má možnosť sledovať pohyb, resp. priebeh vybavovania svojej objednávky alebo svojich viacerých jednotlivých objednávok na internetovej stránke predávajúceho pod svojim kontom v časti „objednávky“, a to až do času ich vybavenia a vyfakturovania predávajúcim. Už vybavené a vyfakturované objednávky môže kupujúci sledovať  v časti „história objednávok“.

 

4. Práva a povinnosti predávajúceho 

 

4.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom vhodným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s dodacím listom a daňovým dokladom – faktúrou, ako aj ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi, pokiaľ ku danému tovaru existujú, resp. sú vydané výrobcom (napr. návody, záručný list).

 

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, a to v prípadoch, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru u dodávateľa predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 21 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať kupujúcich, resp. klientov, ktorí sú registrovaní a majú aktivované konto po dobu dlhšiu ako 3 kalendárne mesiace o uzavretie písomnej rámcovej kúpnej zmluvy, ktorej ofertu vypracuje predávajúci a predloží ju na podpis kupujúcemu. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú rámcovú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia rámcovej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

4.5. Do okamihu podpisu rámcovej kúpnej zmluvy podľa bodu 4.4 je predávajúci oprávnený stanoviť kupujúcemu, resp. klientovi maximálny finančný limit objednávok podľa vlastného uváženia. Objednávky realizované kupujúcim v rámci finančného limitu stanoveného predávajúcim budú realizované bez akýchkoľvek obmedzení. Avšak objednanie tovaru, resp. realizácia objednávky nad finančný limit nebude možná, a to až do okamihu, kým kupujúci neuhradí všetky pohľadávky predávajúceho z objednávok do finančného limitu, alebo kým kupujúci neuhradí predávajúcemu zálohy, či predfaktúry na účet predávajúceho vo výške presahujúcej finančný limit až do výšky kúpnej ceny objednávaného tovaru. Nemožnosť realizácie objednávky z dôvodov uvedených v tomto bode, nemožno považovať zo strany predávajúceho za akékoľvek porušenie či už týchto obchodných podmienok, alebo akkejkoľvek právnej normy, a taktiež nemôže zakladať pre predávajúceho akúkoľvek zodpovednosť voči kupujúcemu z tohto dôvodu. Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa bodu 4.4 bude podmienky určenia a zabezpečenia finančných limitov objednávok pre každého kupujúceho určovať individuálne podľa vzájomnej dohody s predávajúcim s prihliadnutím na objem objednávok zrealizovaných do času podpisu rámcovej kúpnej zmluvy, a ďalej bude nanovo upravovať aj dodacie podmienky (osobný odber, dodávka na miesto určenia kupujúcim).

 

5. Práva a povinnosti kupujúceho 

 

5.1. Kupujúci je povinný:

 1. vždy dodržiavať všetky podmienky týchto všeobecných obchodných podmienok, riadiť sa nimi pri každej jednotlivej kúpnej zmluve uzavretej na ich základe,
 2. neodoprieť bezdôvodne uzavretie rámcovej kúpnej zmluvy podľa 4.4 týchto všeobecných obchodných podmienok,
 3. rešpektovať finančné limity stanovené predávajúcim pre uzavieranie objednávok, resp. riadiť sa ďalšími podmienkami v zmysle bodu 4.5 v prípade objednávok prekračujúcich finančný limit stanovený predávajúcim,
 4. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 5. zaplatiť predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 6. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 7. písomne potvrdiť predávajúcemu v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 

6. Dodacie a platobné podmienky 

 

6.1. Tovar je predávaný podľa cenníkov predávajúceho uvedených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

6.2. Dostupnosť tovaru v cenníkoch predávajúceho je orientačná. Po zadaní objednávky kupujúcim a jej automatickej expedície k príslušnému dodávateľovi, kontaktuje príslušný dodávateľ mailom predávajúceho a potvrdí mu dostupnosť každej položky objednaného tovaru v trvaní na pracovné dni. Informáciu o dostupnosti objednaného tovaru dostane aj kupujúci, a to formou mailu, resp. kupujúci ju môže sledovať na svojom užívateľskom konte spôsobom uvedeným v bode 3.7 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

6.3. Po obdržaní spätného mailu potvrdenia objednávky od príslušného dodávateľa je predávajúci povinný objednávku kupujúceho vybaviť spôsobom, v čase a za podmienok dohodnutých v objednávke, t.j. dodať tovar do miesta určenia, ktorým je primárne, pokiaľ sa zmluvné strane vopred písomne nedohodli inak, sklad predávajúceho nachádzajúci sa na adrese: Stará Vajnorská 21 v Bratislave a v takto dohodnutom mieste určenia následne zabezpečiť osobné prevzatie, resp. výdaj tovaru kupujúcemu v tomto sklade v lehote, ktorá bola určená spôsobom uvedením v bode 6.2.; takto určené miesto a čas dodania tovaru kupujúci bez výhrad akceptuje.

 

6.4. Dostupnosť tovaru sa člení nasledovne:

                a) skladom (sklad predávajúceho na Stará Vajnorská 21 v Bratislave),

                b) 1-2 pracovných dní,

                c) 2-3 pracovných dní,

d) 3-5 pracovných dní,

V prípade ak dodávateľ nedokáže zabezpečiť dostupnosť do 5 pracovných dní, systém automaticky generuje stornovanie objednávky, o čom je informovaný predávajúci formou mailu a následne aj kupujúci v zmysle bodu 4.3 týchto všeobecných obchodných podmienok, príp. formou zobrazenia tejto skutočnosti vo svojom konte na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s automatickým stornovaním každej objednávky, ktorej dostupnosť tovaru je viac ako 5 pracovných dní.

 

6.5. V prípadoch, kedy systém automaticky vystornuje objednávku, ktorej dostupnosť tovaru je viac ako 5 pracovných dní, avšak predávajúci napriek tomu bude mať naďalej eminentný záujem o kúpu daného tovaru, môže kupujúci stornovanú objednávku opätovne potvrdiť. V tomto potvrdení objednávky bude dohodnutý a zároveň kupujúcim akceptovaný nový termín dodávky tovaru (nad 5 pracovných dní, zvyčajne s uvedením čísla kalendárneho týždňa v roku, v ktorom dodávateľ tovar dokáže dodať predávajúcemu).

 

6.6. Zmluvné strany sa dohodli a bez výhrad súhlasia, že na účely týchto všeobecných obchodných podmienok bude dodanie tovaru primárne splnené dodaním tovaru do skladu predávajúceho, a jeho odovzdaním klientovi – osobný odber. Iný spôsob dodania tovaru je možný výlučne na základe predchádzajúcej ad hoc písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho, predmetom ktorej bude určenie miesta dodania tovaru (iné ako sklad predávajúceho), spôsobu dopravy, dopravcu a dohoda o nákladoch za dopravu a doručenie (napr. UPS, Remax, DPD).

 

6.7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v sklade predávajúceho, alebo na mieste a spôsobom, ktorý si ad hoc písomne dohodol s predávajúcim v zmysle bodu 6.6 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo v záväznej objednávke, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 2,00 € za každý deň uskladnenia tovaru.

 

6.8. Predávajúci je oprávnený tovar dodať a vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

6.9. Predávajúci prehlasuje a kupujúci berie na vedomie, že váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v cenníkoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

 

6.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vyzvať predávajúceho prostredníctvom mailu na plnenie s poskytnutím dodatočnej lehoty na plnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní a spolu s upozornením, že po jej márnom uplynutí bude oprávnený odstúpiť od príslušnej kúpnej zmluvy. Po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie je kupujúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy písomne odstúpiť a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6.11. Po dodaní tovaru od dodávateľa do skladu predávajúceho skontroluje predávajúci fyzicky tovar a pridelí ho k príslušnému kupujúcemu. Týmto okamihom systém automaticky vygeneruje, resp. vystaví faktúru so splatnosťou 7 kalendárnych dni od vystavenia v písomnej a v elektronickej forme na naskladnený tovar. Na vystavenú faktúru bude kupujúci upozornený vo svojom konte (vysvietené všeobecné upozornenie odkazujúce na časť „faktúry“) a zároveň mu systém automaticky pošle upozornenie na vystavenú faktúru do mailboxu kupujúceho. Elektronickú formu faktúry má kupujúci k dispozícií v časti „faktúry“ vo svojom konte na internetovej stránke predávajúceho.

 

6.12. Z dôvodu rozličnej dostupnosti objednaných tovarov v objednávke, je predávajúci oprávnený vystaviť viacero faktúr na jednotlivé tovary objednané v objednávke. Kupujúci je oprávnený sa informovať u predávajúceho o rozsahu vybavenia jeho objednávky formou mailu na info@aglsro.sk.

 

6.13. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal priamo pri jeho prevzatí alebo doručení. Ku každému vydanému tovaru pribalí predávajúci kupujúcemu dodací list a originál faktúry v písomnej forme.

 

6.14. Kupujúci je povinný uhradiť faktúry v lehote splatnosti aj za predpokladu, že nedošlo ešte k fyzickému odberu tovaru, na základe faktúry v elektronickej forme v časti „faktúry“ v konte kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho.

 

6.15. Spôsoby platieb:

 1. V hotovosti pri prevzatí tovaru
 2. Platba na účet na základe vystavanej faktúry predávajúcim
 3. Platba kartou 

 

6.16. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry predávajúcemu, vzniká predávajúcemu právo na dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

 

 

 

 

 

7. Kúpna cena 

 

7.1. Kupujúci je povinný v lehote podľa bodu 6.11 týchto všeobecných obchodných podmienok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna cena")a to alternatívne, buď hotovostnou platbou priamo v sklade predávajúceho pri osobnom obdere tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry predávajúcim. Kúpna cena uvedená v cenníku zahrnuje náklady spojené s dopravou do skladu predávajúceho uvedeného v bode 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

7.2. Cenníky predávajúceho sú zvyčajne kategorizované nasledovne:

a) podľa dodávateľov - podľa krajín, ak je viacero dodávateľov v jednej, alebo viacerých krajinách,

b) podľa továrenských značiek vozidiel,

c) kombinácia a) a b)

V rámci zachovania prehľadnosti cenníkov si predávajúci vyhradzuje právo upravovať alebo meniť kategorizáciu, resp. štruktúru cenníkov podľa vlastného uváženia.

 

7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote splatnosti uvedenej na vystavenej faktúre podľa bodu 6.11 týchto všeobecných obchodných podmienok, a to bez ohľadu na skutočnosť, či kupujúci už fyzicky prevzal objednaný tovar alebo nie.

 

7.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

7.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, odstúpenie sa nebude týkať nárokov predávajúceho na storno poplatky vyrubené dodávateľmi predávajúceho, ako ani nárokov predávajúceho náhradu škôd z tohto dôvodu predávajúcemu vzniknutých, ktoré kupujúci bude povinný uhradiť predávajúcemu spôsobom v čase určenom v ich písomnom vyúčtovaní.

 

7.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, odstúpenie sa nebude týkať nárokov predávajúceho na storno poplatky vyrubené dodávateľmi predávajúceho, ako ani nárokov predávajúceho náhradu škôd z tohto dôvodu predávajúcemu vzniknutých, ktoré kupujúci bude povinný uhradiť predávajúcemu spôsobom v čase určenom v ich písomnom vyúčtovaní.  

 

7.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, resp. aktualizovať cenníky v termínoch ad hoc v závislosti od aktualizácie cenníkov od svojich jednotlivých dodávateľov.

 

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru kumulatívnym splnením podmienok, ktorými sú prevzatie tovaru a zároveň úplné zaplatenie celej kúpnej ceny za tovar, bez ohľadu na skutočnosť, ku splneniu ktorej z týchto dvoch podmienok príde neskôr.

 

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

9. Návratky 

 

9.1. V prípade ak kupujúci tovar objednal, tento bol dodaný aj vyexpedovaný, bola vystavená aj faktúra a kupujúci zistí, že tovar je poškodený alebo nepasuje, je kupujúci oprávnený žiadať vrátenie tovaru, a to vyplnením návratkového formulára na internetovej stránke predávajúceho. Návratkový formulár je kupujúci povinný vyplniť do uplynutia dohodnutej prekluzívnej lehoty 3 pracovných dní od dodania tovaru; zmeškanie lehoty má za následok stratu práva na vrátenie tovaru.

 

9.2. Návratkový formulár obsahuje:

1. číslo faktúry

2. číslo konkrétneho originálneho dielu

3. objednávkové číslo

4. názov dielu

5. poznámku – dôvody vrátenia tovaru (napr. chybné, alebo nesprávne objednanie dielu zavinené kupujúcim,   dodanie iného tovaru zavinené predávajúcim, vratné tovary)

 

9.3. Návratkový formulár je po vyplnení a potvrdení automatický priradený do systému predávajúceho, o čom systém informuje aj predávajúceho zaslaním emailu.

 

9.4. V prípade zle alebo nesprávne objednaného tovaru kupujúcim je kupujúci povinný vyplniť návratkový formulár v lehote uvedenej v bode 9.1. a čakať na odpoveď od predávajúceho, či je alebo nie je možné tovar vrátiť. Ak je možné tovar vrátiť, predávajúci prijme tovar späť, za podmienky akceptovania storno poplatku vo výške 45% ceny zle objednaného tovaru, ktorý bude vyriešený vystavením dobropisu vo výške 55% z ceny zle objednaného tovaru, ktorý predávajúci bezodkladne vráti alebo započíta za splnenia podmienky, že kupujúci vráti tovar na vlastné náklady do skladu predávajúceho, nachádzajúceho sa na adrese: Stará Vajnorská 21 v Bratislave, v pôvodnom balení, nepoškodený, nepoužitý, nenamontovaný, ani iným spôsobom neznehodnotený v lehote do 3 pracovných dní od obdržania mailu od predávajúceho o možnosti vrátenia a prevzatia vráteného tovaru a zároveň obdržania dobropisu od svojho dodávateľa. Následne je kupujúci povinný správny tovar objednať obvyklým spôsobom, ako keby ku dodaniu ním zle alebo nesprávne objednaného tovaru nikdy nedošlo.

 

9.5. V prípade ak sa preukázateľne zistí, že došlo k dodaniu zlého alebo nesprávneho tovaru vinou predávajúceho (chyba v systéme, v sklade, alebo pri výdaji prepravcom), je kupujúci povinný postupovať rovnakým spôsobom ako v bode 9.4., avšak s tým rozdielom, že tovar bude vrátený bez akýchkoľvek storno poplatkov a predávajúci si vadne dodaný tovar prevezme sám u kupujúceho a na vlastné náklady.

 

9.6. Kupujúci je povinný návratkový formulár vytlačiť v 2 autentických vyhotoveniach z ktorých je jedno pre predávajúceho podpísané kupujúcim a druhé pre kupujúceho, ktoré podpíše predávajúci, alebo poverený pracovník predávajúceho, poprípade šofér prepravcu.

 

9.7. Vzájomné potvrdenie si písomnej formy návratkového formuláru je podmienkou na vrátenie tovaru zo všetkých dôvodov:

                a) zle alebo nesprávne objednaného tovaru vinou kupujúceho

                b) dodanie zlého alebo nesprávneho tovaru vinou predávajúceho

c) vratné diely  (max. do 18 dni od obdrzania tovaru! )

 

9.8. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa za poškodený diel považuje iba zjavná vada dielu zistená výlučne pri prevzatí tovaru.

 

9.9. Dodací list obsahuje okrem označenia tovaru (originálne číslo dielu a názov dielu) aj dve kolónky:

                a) Dodaný tovar bez závad

                b) Dodaný tovar so závadami (uvedené ktorý diel a zároveň to, že nebol prevzatý kupujúcim)

 

9.10. Zmluvne strany sa výslovne dohodli a súhlasia, že v prípade, ak faktúra za objednaný tovar bola už kupujúcim uhradená (či už úplne alebo v časti) a tovar (diel) má závadu alebo závady, predávajúci bezodkladne uhradí výšku storno položky na účet kupujúceho, avšak v prípade existencie otvorených a neuhradených ďalších objednávok a faktúr kupujúceho, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči kupujúcemu na svoje záväzky voči kupujúcemu.

 

9.11. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať akékoľvek pohľadávky voči kupujúcemu na svoje záväzky voči kupujúcemu, čím kupujúci bezvýhradne výslovne súhlasí.

 

9.12. Návratkový formulár slúži aj na vybavovanie „vybraných“ druhov tovarov označených ako „vratný diel“, čo vyplýva z príslušnej faktúry, kde pokiaľ ide o „vratný diel“, je v položke pod číslom dielu označenie, že je vratný a zároveň je uvedená cena, resp. výška zálohy, ktorú si predávajúci môže uplatniť späť u dodávateľa za splnenia nasledujúcich podmienok:

                a) kupujúcim vyplnený návratkový formulár, kde v kolónke „poznámka“ uvedie za dôvod vrátenia tovaru, že ide o vratný diel; v tomto prípade predávajúci nepotvrdzuje mailom prijatie návratkového formulára

                b) lehota na vyplnenie formulára je 5 pracovných dní od dodania a prevzatia tovaru; lehota je prekluzívna a jej zmeškanie má za následok stratu práva na vrátenie tovaru.

                c) dodaný nový a vrátený starý „vratný diel“ musia byť v rovnakej v štruktúre, rozsahu a v členení

                d) starý diel musí byť nefunkčný, len z dôvodov jeho opotrebenia a/alebo skončenia životnosti (napr. najazdenie výrobcom určeného počtu km). Vylúčené je vracanie dielov nekompletných, poškodených, zničených v dôsledku dopravných nehôd, alebo v dôsledku pôsobenia mechanických síl a násilia nemajúcich pôvod v bežnej prevádzke automobilu, resp. daného dielu, ako aj následkom živelných udalostí.

 

9.13. Kupujúci je povinný vrátiť, resp. doručiť predávajúcemu „vratný diel“ (starý, použitý) najneskôr do 15 pracovných dní od vyplnenia návratkového formuláru. Miestom doručenia vratného dielu je sklad predávajúceho na adrese: Stará Vajnorská 21 v Bratislave.

 

9.14. Predávajúci si vyhradzuje právo kontroly vráteného dielu a odmietnutia jeho prijatia, ak neboli kumulatívne splnené všetky podmienky uvedené v bode 9.12. a 9.13.

 

9.15. Akonáhle predávajúci obdrží od svojho dodávateľa dobropis vo výške zálohy uvedenej na faktúre príslušného vratného dielu, vystaví kupujúcemu dobropis vo výške zálohy, ktorý buď kupujúcemu bezodkladne uhradí, alebo započíta v zmysle bodu 9.11.


9.16. Predávajúci nezodpovedá za správnosť dielov, vyhľadaných cez doplnkový katalóg Laximo (nájdi podľa VIN), nakoľko sa jedná len o službu pomoc zákazníkom a je to produkt z tretej strany, a teda nenesie zodpovednosť za chyby a nezhody v katalógu. Návratka bude posudzovaná štandardným postupom ako pri chybne objednanom diely zo strany zákazníka. 

 

10. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

 

10.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

10.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.originalnediely.sk zakomponovaný do bodu 10. týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci registráciou na internetovej stránke predávajúceho potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

 

10.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

10.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

10.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

10.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

10.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

 

10.8. V prípade, že zakúpený tovar sú elektronické súčiastky (riadiace jednotky, a pod.), tak záruka platí výlučne za splnenia podmienky, že súčiastku alebo súčiastky montoval do auta autorizovaný servis danej továrenskej značky vozidla, v opačnom prípade sa záruka na tieto súčiastky nevzťahuje, t. j. predávajúci ani jeho dodávatelia nebudú akceptovať žiadnu reklamáciu na súčiastky montované do vozidla neautorizovaným servisom príslušnej továrenskej značky. Kupujúci je povinný spolu s písomnou reklamáciou doložiť predávajúcemu originál potvrdenia autorizovaného servisu o vykonaní montáže príslušnej elektronickej súčiastky, bez doloženia takéhoto potvrdenia bude reklamácia považovaná za neakceptovateľnú. Na mechanické súčiastky platí bežná záruka bez ohľadu na montáž neautorizovaným servisom danej továrenskej značky vozidla.

 

10.9. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady a v písomnej reklamácii povinne uvedie presné označenie druhu a rozsahu vád tovaru.

 

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. písomná reklamácia podpísaná kupujúcim s presnou špecifikáciou označenia druhu tovaru, rozsahu, opisu a popisu vád tovaru,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 3. doručenie dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. písomná reklamácia podpísaná kupujúcim s presnou špecifikáciou označenia druhu tovaru, rozsahu, opisu a popisu vád tovaru,
 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
 3. doručenie dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 

10.10. Kupujúci sú povinní reklamácie uplatňovať a predávajúci reklamácie prijímať vo svojom sklade na Adrese: Stará Vajnorská 21 v Bratislave, príp. vo svojom sídle, alebo na inom mieste, ktoré určí predávajúci.

 

10.11. V mieste určenom podľa bodu 10.10 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií predávajúci zabezpečí prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

 

10.12. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

10.13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom budú presne označené vady tovaru a poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

 

10.14. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, predávajúci alebo určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom, doporučeným listom alebo iným vhodným spôsobom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 

10.15. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napr. pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena).

 

10.16. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

 

10.17. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. včasným neoznámením zjavných vád, t. j. ich neoznámením pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. dopravou, skladovaním alebo používaním tovaru v klimatických podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, tepelnými, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, montážou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v záruke výrobcu, v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, vrátane okolností vis maior,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenému, alebo neautorizovanému subjektu, resp. osoby,
 12. montážou elektronickej súčiastky neautorizovaným servisom danej továrenskej značky vozidla,
 13. z ďalších dôvodov uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, prípadne z dôvodov dohodnutých v príslušnej uzavretej rámcovej kúpnej zmluve, aako aj z dôvodov ad hoc písomne dohodnutých medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

10.18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

10.19. Predávajúci po vybavení reklamácie niektorým zo spôsobov uvedených v bode 10.18 vydá kupujúcemu písomný doklad o spôsbobe vybavenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu, poprípade iným vhodným spôsobom.

 

10.20. Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

10.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

10.22. V prípade vykonania opráv na tovare, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený opravený tovar a vykonané opravy, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného záručného listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

10.23. Všetky oprávnene uplatnené záručné opravy budú realizoavné bezplatne.

 

10.24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 10.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. predávajúci vadný tovar vymení.

 

10.25. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 10.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 

 1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých, prípadne obdobných technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 

10.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré presne uviedol kupujúci v písomnej reklamácii na začiatku reklamačného konania.

 

10.27. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 

10.28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

10.29. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, považuje doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

10.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 10.7. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 

 10.31. Pravidlá pre reklamácie:

 1. Telefonicky kontaktovať reklamačné oddelenie
 2. Výpisať reklamačný formulár
 3. Reklamácia dielu spojená s detekovaním chýb pomocou diagnostiky – vytoviť záznam v tlačovej forme, nahrať ako prílohu ( max. 8 MB)
 4. Postupovať podľa inštrukcii – odpovede z reklamačného odelenia v sekcii Zoznam reklamácii – odpoveď ( prípadne odpoveď mailom)
 5. AGL zabezpečí po splnení bodov 1 az 2 termín prehliadky u Autorizovaného predajcu obhliadku z poškodeným, nefunkčným dielom
 6. Následne sa reklamácia bude riešiť už v Autorizovanom servise v okolí zákazníka.

 

 

11. Osobné údaje a ich ochrana 

 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom na základe živnostenského oprávnenia je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno, priezvisko a titul, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom zapísaním v obchodnom registri SR, alebo obdobnom registri v zahraničí je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, registračný súd spolu s registračným číslom, číslo telefónu a mailovú adresu a titul, meno, priezvisko a telefónne číslo osoby, alebo osôb oprávnených v mene podnikateľa konať a uzatvárať právne úkony, prípadne titul, meno, priezvisko a telefónne číslo osoby, ktorá je splnomocnená od osoby/osôb oprávnených konať v mene podnikateľa spolu s predložením platného splnomocnenia.

 

11.3. Kupujúci úspešným registrovaním sa na stránke predávajúceho zároveň vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim . Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

11.4. Kupujúci má právo a možnosť vykonať aktualizáciu svojich osobných údajov priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení. Kupujúci má povinnosť vykonať aktualizáciu svojich osobných údajov priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, a to vždy v lehote do 5 pracovných dní, od kedy došlo ku zmene akéhokoľvek údaja týkajúceho sa kupujúceho uvedeného v jeho registračnom formulári.

 

11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

11.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 11.5. týchto všeobecných obchodných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

PREČO U NÁS NAKUPOVAŤ

SPOĽAHLIVOSŤ
RÝCHLOSŤ
DOSTUPNOSŤ